FBO #480000109521
Infolinia: +48 22 212 86 35
FBO login

nowości

promocje

szukaj w opisach i tytułach

Produkty:
  Utwórz konto / Zaloguj

  Regulamin sklepu

  Strona głównaRegulamin sklepu

  Regulamin Sklepu Internetowego AloeTech.pl

  §
  1. Postanowienia ogólne


  1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisamipowszechnie obowiązującego prawa.
  2. Świadczenie   Usług   odbywa   się   za   pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
  3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do  wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia
      o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu,  utrwalić  go,  pozyskać  i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
  4. Podane  na  stronie  internetowej  Sklepu  informacje  nie  stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie  zaproszenie  Klientów  do  składania  ofert  zawarcia  umowy,
      zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
  5. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta  urządzeniem  teleinformatycznym  z  dostępem  do  sieci Internet,  poprawnie  skonfigurowaną  przeglądarką  internetową 
     w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także  aktywnym  i  poprawnie  skonfigurowanym  kontem 
     poczty elektronicznej.
  6. Korzystanie  ze  Sklepu  może  wiązać  się  z  poniesieniem  przez Klienta  kosztów  opłat  z  tytułu  dostępu  do  sieci  Internet  oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową
      z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

  §2. Rejestracja konta w sklepie

  1. Umowa  o  świadczenie  Usługi  prowadzenia  Konta  Klienta  zostaje zawarta  na  czas nieoznaczony w  chwili potwierdzenia  przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.
  2. Przedmiotem  niniejszej  Usługi  prowadzenia  Konta  Klienta  jest udostępnienie  panelu  Konta  Klienta, umożliwiającego  m.  in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.
  3. Aby  utworzyć  Konto  Klienta,  należy  dokonać  dobrowolnej  i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłaniedo Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony
       w obszarze strony internetowej Sklepu.
  4. Warunkiem  prawidłowego  wypełnienia formularza  rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy  użyciu prawdziwych, kompletnych
       i dotyczących Klienta danych lub informacji.
  5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczeniejego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
  6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przyużyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
  7. Korzystanie  z  Konta  Klienta  jest  możliwe  po  jego  utworzeniu,  a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
  8. Wypowiedzenie  umowy  o  świadczenie  Usługi  prowadzenia  Konta Klienta  może  zostać  dokonane  bez  podania  przyczyny  i  w dowolnym  czasie,  przy  użyciu  jego  funkcjonalności 
      lub  poprze zwysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy,np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

  §3. Podstawowe funkcjonalności sklepu

  1. Sprzedawca   udostępnia   Klientom   następujące   podstawowe funkcjonalności Sklepu:
         1. udostępnienie formularza kontaktowego,
         2. udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
         3. wprowadzenie opinii o Sklepie,
         4. polecenie Towaru,
         5. wydrukowanie oferty reklamowej Towaru,
         6. udostępnienie   oferty   reklamowej   Towaru w mediach społecznościowych.
  2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne  pola,  wprowadzić  żądaną  treść,  a następnie  nadać  wiadomość  do  Sprzedawcy. 
      Sprzedawca  udzieli odpowiedzi niezwłocznie,  przy  użyciu  funkcjonalności  Sklepu, telefonicznie albo drogą elektroniczną,   poprzez   wysłanie wiadomości e-mail.
  3. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Sklepu żądaną  treść,  a  następnie  ją  zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia  przeszukiwanie zasobów Sklepu przy użyciu słów
       kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać  przeprowadzenie  wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
  4. Aby  wprowadzić  opinię  o  Sklepie,  należy  skorzystać  z  formularza opinii, poprzez uzupełnienie  jego  obligatoryjnych  pól  oraz wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać
      wystawienie oceny w oznaczonej skali.
  5. Aby  polecić  Towar  osobom  trzecim,  należy  skorzystać  z funkcjonalności  polecenia  Towaru.  Przedmiot  funkcjonalności stanowi  udostępnienie  formularza  polecenia  Towaru, w  celu wysłania wiadomości
      o Towarze do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.
  6. Aby  wydrukować  ofertę  reklamową  Towaru,  należy  skorzystać  zfunkcjonalności  wydrukowania  oferty  reklamowej  Towaru.  W  celuskorzystania  z  tej  funkcjonalności, 
      wymagane  jest  posiadanie podłączonej i poprawnie skonfigurowanej drukarki.
  7. Aby  skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych, należy użyć  przycisków przypisanych do tych  mediów, opublikowanych w obszarze oferty reklamowej
      Towaru.  W  celu skorzystania z tej funkcjonalności,wymagane jest posiadanie konta użytkownika  w  wybranych mediach społecznościowych.
  8. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać  posiadania  Konta  Klienta i zalogowania do niego.Sprzedawca zastrzega możliwość  czasowego wyłączenia lub wprowadzenia
      nowych funkcjonalności.

  §4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu

  1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,przy użyciu  funkcji  Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów,
      w obszarze Koszyka  Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
  2. W  przypadku,  gdy  Klientem  jest  zalogowany  posiadacz  Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
  3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:
        1. przy  użyciu  Konta  Klienta,  które  zostanie  zarejestrowane.Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jegoużyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
        2. z  pominięciem  użycia  Konta  Klienta.  Wówczas  Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
        4. Po  wyborze  sposobu  składania  zamówienia, Klient  wybiera kraj właściwy dla Dostarczenia Towaru.  W  przypadku, gdy  jest to kraj inny niż Polska, Klient  ma możliwość  złożenia  zamówienia za
            pośrednictwem stron internetowych podmiotów trzecich, na warunkach  ustanowionych na tych stronach.  Usługodawca nie świadczy usług za ich  pośrednictwem.  W  przypadku, gdy  jest  to Polska,
            Klient przechodzi do dalszego etapu zamówienia.
        5. W  obszarze  formularza  zamówienia,  Klient  może  wprowadzić informacje na temat Towarów, podlegających zamówieniu, metodzie Dostarczenia oraz płatności.
        6. Złożenie  zamówienia  może  nastąpić  poprzez  użycie  właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów
             ujętych w zamówieniu.
        7. Przed  wysłaniem  formularza  zamówienia,  poprzez  zaznaczenie właściwego  pola  kontrolnego,  Klient  powinien  oświadczyć,  iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
        8. Złożone  zamówienie  może  zostać  zmienione  przez  Klienta  do momentu  otrzymania  informacji o nadaniu Towarów  przez Sprzedawcę.
        9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w  części,  rozszerzenie o dodatkowe  Towary,  zmianę  adresu Dostarczenia.
      10. Sprzedawca  niezwłocznie  poinformuje  Klienta o niemożliwości przyjęcia  zamówienia, w przypadku  wystąpienia okoliczności  ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną
            lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:
           1. odrzucenie  oferty  w  części  niemożliwej  do  zrealizowania,  coskutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
           2. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości
               zamówienia.
       11. Przyjęcie oferty Klienta dokonane  przez  Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą  przyjęcia przez Klienta
             w celu zawarcia umowy Sprzedaży.
       12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży,
              a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w  celu umożliwienia wykrycia błędów w  nich  występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę
              o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
       13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta za  nową  ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta
              w  celu zawarcia umowy Sprzedaży.

  §5. Zamówienia telefoniczne

  1. Sprzedawca  umożliwia  składanie  zamówień  na  zakup  Towarów drogą telefoniczną.
  2. W  celu  złożenia  telefonicznego  zamówienia  na  zakup  Towaru, należy  skontaktować  się  ze  Sprzedawcą  przy  użyciu  numerów telefonów  udostępnionych  na  stronie  internetowej  Sklepu,
      a następnie złożyć zamówienie ustnie.
  3. Potwierdzenie   przyjęcia   zamówienia   telefonicznego   przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail,  zawierającej  informacje o  treści  zawieranej  umowy. Wiadomość 
      ta  zawiera  ustalone  przez  strony  warunki  zawartej umowy  Sprzedaży,  a  także  dane  Klienta,  w  celu  umożliwienia wykrycia ewentualnie występujących błędów. W przypadku wykryciata kiego błędu,
      Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez  wysłanie  wiadomości  e-mail  ze  wskazaniem  poprawnych danych.
  4. W  celu  zawarcia  umowy  Sprzedaży,  Klient  jest  zobowiązany potwierdzić  wolę  jej  zawarcia  w  odpowiedzi  na  powyżej  opisaną wiadomość Sprzedawcy.
  5. Potwierdzenie woli zawarcia umowy Sprzedaży jest równoznacznez jej zawarciem

  §6.Sprzedaż

  1. Sprzedawca  świadczy  na  rzecz  Klientów  Usługę  SprzedażyTowarów na odległość.
  2. Przedmiot  umowy  Sprzedaży  obejmuje  zobowiązanie  Sprzedawcydo przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów
      i zapłaty Sprzedawcyceny Towarów.
  3. Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  prowadzenia  kampaniipromocyjnych,  polegających  w  szczególności  na  obniżeniu  ceny Towarów lub Usług do określonego terminu
       lub wyczerpania zapasuTowarów podlegających promocji.
  4. Zawierając  umowę  Sprzedaży,  Sprzedawca  zobowiązuje  się  doDostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
  5. Zawarcie  umowy  Sprzedaży  następuje  w  chwili  potwierdzeniaprzyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
  6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
  7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadkuzmiany zamówienia przez Klienta.
  8. Wydanie Towarów odbywa się:
       1. w  przypadku  wyboru  przez  Klienta  opcji  Dostarczenia  za pośrednictwem  Przewoźnika,  w  Dni  robocze  pod  adres podany przez Klienta,
       2. w  przypadku  wyboru  odbioru  osobistego  Towarów  przez Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach roboczych w godz. 9:00-15:00.
  9. Szczegółowe   informacje   w   przedmiocie   dostępnych   metod Dostarczenia,  Przewoźników  oraz  związanych  z  nimi  kosztów,  są opublikowane  na  stronie  internetowej  Sklepu, 
       a  Klient  jest  o  nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
  10. Wydanie  Towarów  następuje  nie  wcześniej,  niż  po  uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
  11. Potwierdzenie  wydania  Towarów  Przewoźnikowi  w  celu  ich Dostarczenia,   może   zostać   dokonane   poprzez   przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
  12. Niebezpieczeństwo  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  rzeczyp rzechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
  13. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  opcji  Dostarczenia  zapośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
  14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawożądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.

  §7. Płatności

  1. Wartość  płatności  z  tytułu  Sprzedaży  jest  ustalana  na  podstawiecennika  Towarów,  znajdującego  się  na  stronie  internetowejSprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.
  2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarzesą cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartośćpodatku  VAT,  natomiast  nie  zawierają  kosztów  DostarczeniaTowaru
      i wybranej formy płatności.
  3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.
  4. Łączna  cena  zamówienia,  widoczna  w  obszarze  Koszyka  przed złożeniem  zamówienia  a  po  wyborze  sposobu  DostarczeniaTowarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione
      Towary wraz z   należnościami   podatkowymi   oraz   wszelkimi   kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji
  5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
  6. Sprzedawca  umożliwia  następujące  metody  płatności  z  tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
     1. gotówką  przy  odbiorze  osobistym  w  siedzibie  stacjonarnej Sklepu,
     2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 891050 1591 1000 0008 0069 7716,
     3. przy  użyciu  zewnętrznego  systemu  płatności  Przelewy24.pl, obsługiwanego przez PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
  7. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru.
  8. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
         1. w  chwili  wydania  Towaru  –  w  przypadku  wyboru  metody płatności gotówką,
         2. w  terminie  7  dni  –  w  przypadku  wyboru  metody  płatności przelewem,
         3. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
  9. Zwrot  płatności  przez  Sprzedawcę  następuje  niezwłocznie,  niepóźniej  niż  w  terminie  14  dni  od  daty  powstania  przyczyny,  w przypadku:
        1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
        2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
        3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym   w   całości lub części, na   podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
  10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla
         niego z żadnymi kosztami.
  11. Sprzedawca  nie  jest  zobowiązany  do  zwrotu  poniesionych  przez Klienta  dodatkowych  kosztów  Dostarczenia  Towarów,  jeżeli  Klient wybrał  sposób  Dostarczenia  Towarów  inny niż najtańszy  zwykły
        sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  §8. Newsletter

  1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta.
  2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć  właściwego pola aktywacji  newslettera  w  formularzu  rejestracyjnym  lub  w  innym formularzu udostępnionym   przez  Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.
  3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail  Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w  celu świadczenia  Usługi  izawarcia umowy
      w jej przedmiocie.
  4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danychosobowych
      w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
  5. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy  użyciu danych kontaktowych Klienta.
       Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
  6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy następuje  przy  użyciu funkcjonalności Sklepu i za   jegopośrednictwem.
  7. Umowa o świadczenie Usługi  newsletter  zostaje  zawarta  na  czas nieoznaczony  w  chwili  potwierdzenia  przez  Sprzedawcę  zapisu Klienta na listę newslettera.
  8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi:  funkcjonalności Sklepu lub wypisania  z subskrypcji
      przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez  wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

  §9. Reklamacje
      1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.
      2. Zgłoszenie   reklamacji   może   zostać   dokonane   listem   lub wiadomością  e-mail  pod  adres  pocztowy  lub  elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza,
           którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
      3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
            1. danych  kontaktowych  Konsumenta,  które  posłużą  udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
            2. numeru  rachunku  bankowego  Konsumenta,  który  posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
            3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
      4. W  przypadku,  gdy  reklamacja  z  tytułu  rękojmi  dotyczy Towaru,  w celu  rozpatrzenia  reklamacji  przez  Sprzedawcę,  Konsument  jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany
           Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.
       5. Sprzedawca  rozpoznaje  reklamacje  w  terminie  14  dni  od  datyzgłoszenia.
       6. Sprzedawca  poinformuje  Konsumenta  o  sposobie  rozstrzygnięcia otrzymanej  reklamacji  drogą  elektroniczną  lub  listem  zwykłym,  w zależności  od  woli  Konsumenta 
            lub  zastosowanej  przez  niego metody wniesienia reklamacji.
       7. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po  rozpoznaniu  reklamacji  podlega  przesłaniu  do  Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
       8. Zwrot  środków  pieniężnych  w  związku  z  reklamacją  nastąpi  przy użyciu  metody  przelewu  na  rachunek  bankowy  albo  przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
       9. Stosowanie  prawa  rękojmi  zostaje  wyłączone  w  stosunku  do Klientów nie będących Konsumentami

  §10. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

  1. Konsument  posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
      1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego  działającego  przy  Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość
          można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
      2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego wsprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem,a Sprzedawcą do  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres
           z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
      3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów  lub  organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
      4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem   URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
           i Rady  (UE)  Nr524/2013  z  dnia  21  maja  2013  r.  w  sprawie  internetowego systemu  rozstrzygania  sporów  konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
  2. Szczegółowe  informacje  o  procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur  znajdują się w siedzibach oraz na stronach
       internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.3. Wykaz  podmiotów i instytucji, które realizują zadania  związane  z pozasądowym rozwiązywaniem sporów  konsumenckich oraz szczegółowe informacje
       w tym przedmiocie, znajdują się na stronie inteinetowej Urzędu Ochrony   Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL   https://www.uokik.gov.pl.

  §11. Odstąpienie od umowy

  1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w  treści  pouczenia o odstąpieniu od  umowy, stanowiącego
      załącznik do Regulaminu.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in.w odniesieniu do umowy Sprzedaży:
          1. Towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,
          2. Towaru  Dostarczanego  w  zapieczętowanym  opakowaniu, którego  po  otwarciu  opakowania  nie  można  zwrócić  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
              otwarte po Dostarczeniu.
  3. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można  złożyć na formularzu, 
      którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
  4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, wktórym  Konsument  odstąpił  od  umowy,  ma  on  obowiązek  zwrócić Towar  Sprzedawcy  lub  przekazać go osobie upoważnionej  przez
      Sprzedawcę.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za nie zawartą.Jeżeli  Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę oferta przestaje wiązać.

  §12. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
   
  1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, przysługują  prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.
  2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu

  §13. Warunki licencyjne

  1. Sprzedawca  udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania  ze  Sklepu, z zachowaniem  niniejszych warunków.

  2. Nazwa Sklepu projekt  graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służącedo obsługi Sklepu oraz  wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę
     w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości  przesyłane w związku  ze świadczeniem usług, stanowią  utwory w 
     rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego  część, ani uprawnienia do przyznawania
    zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub  Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, nie zastrzeżonych
    w warunkach licencyjnych.

  3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów,obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie
      wybranym oraz dostęp i wyświetlenie  za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasieprzez siebie wybranym.

  4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej  ich  części, jak  również  tworzyć  utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji
       o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego
       lub normy etyczne i moralne.

  5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i nie wyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i powiązanych z nim utworów.  Sprzedawca  zachowuje wyłączne prawa
      do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.

  6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nie ograniczonej  terytorialnie i nie wyłącznej licencji
      w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci  urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie  przez 
      siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem  prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty
      powyżej, w celu umożliwienia Klientom  korzystania ze Sklepu.

  7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:
      1. bezprawnych,
      2. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,
      3. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osóbtrzecich,
      4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne  lub naruszające dobre obyczaje, w  szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu,
          treści  nawołujących  do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

  8. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści,które naruszają postanowienia Regulaminu.

  §14. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

  1. Regulamin wchodzi w życie w  terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
  2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących  przedmiotu świadczenia Usług, a  także z powodu zmian technicznych  lub  organizacyjnych, dotyczących świadczeń
      realizowanych przez Sprzedawcę.
  3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
  4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przeddatą jego zmiany.
  5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarzestrony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęciaobowiązywania jego nowego brzmienia.
  6. Sprzedawca  wysyła drogą elektroniczną  informację o  zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony

  §15. Postanowienia końcowe

  1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu  oraz nie należyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami,
        2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nie należyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów nie będących Konsumentami, spowodowane  czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą
            po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
       3. korzyści utracone  przez Klientów  nie będących Konsumentami.
  3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy  Sprzedawcą a Klientem  nie będącym  Konsumentem  lub Konsumentem  nie zamieszkującym  na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej 
      w okoliczności  dopuszczania  takiej  możliwości  przezprzepisy   jego   prawa   krajowego,   za   właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd  właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  4. W  stosunku  do  Klientów  niebędących  Konsumentami  lub  do Konsumentów  nie zamieszkujących  na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej  w  przypadku,  gdy  przepisy  ich  prawa  krajowego dopuszczają  taką 
      możliwość,  jako  prawo  właściwe  dla  wykonaniaumowy  zawartej  ze  Sprzedawcą  oraz  rozstrzygania  sporów  z  niązwiązanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Postanowienia  Regulaminu  nie  mają  na  celu  wyłączać  aniograniczać  praw  Klienta  będącego  Konsumentem,  wynikających  z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
  6. W  stosunku  do  umów  zawartych  ze  Sprzedawcą,  w  przypadku niezgodności  Regulaminu  z  przepisami  prawa  powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
  7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo  bezskuteczne,  okoliczność  ta  nie  narusza  ważności  i skuteczności   pozostałych   postanowień   Regulaminu. 
      Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma  odpowiadająca  temu,  co  strony  ustaliły  albo  temu,  co  by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie

  §16. Definicje użyte w regulaminie

  Dni robocze to dni  tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany  za  pośrednictwem Przewoźnika.

  Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności doczynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach   uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego  lub pod  warunkiem  posiadania  zgody  przedstawiciela ustawowego,a także  osoba  prawna  lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  na  której  rzecz  przepisy  prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

  Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

  Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celunie związanym bezpośrednio z prowadzoną przez  niego  działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Koszyk to funkcjonalność  Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.

  Przewoźnik  to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów  we współpracy ze Sprzedawcą.

  Regulamin  to  niniejsze warunki umowne, których przedmiot  stanowi świadczenie Usług  drogą  elektroniczną  przez  Sprzedawcę  na  rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.

  Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: aloetech.pl.

  Sprzedawca to Michał Grabarski, prowadzący działalność gospodarczą pod  firmą Aloe Tech F.H.U. Michał Grabarski, z siedzibą w Zawierciu (42-400) przy ul. Paderewskiego 50, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej prowadzonej  przez  Ministra Rozwoju,  pod  numerem  NIP  6490001486  oraz  REGON  003476720, będący  usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
  Ze Sprzedawcą można się  skontaktować  pod  numerem telefonu:  (+48) 22 212 8635 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@aloetech.pl.

  Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia  na  Klienta  własności Towarów i ich  wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.

  Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

  Usługa  to usługa świadczona  przez Sprzedawcę na rzecz  Klienta,  na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie  umowy  następuje  w  ramach  zorganizowanego  systemu zawierania  umów na odległość, bez  jednoczesnej  fizycznej  obecności stron.


  INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


  Będąc  Konsumentem,  masz  prawo  odstąpić od  umowy zawartej  w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem  przypadków  wskazanych  w  części  „wyłączenie  prawa odstąpienia  od  umowy”.  Termin  do  odstąpienia  od  umowy  wygasa  po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna  niż  przewoźnik i wskazana  przez  Państwa  weszła  w posiadanie  rzeczy  –  w  przypadku  umowy  zobowiązującej 
      do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży),
  2. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo  informację  dotyczącą  wykonania  przysługującego  Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
  do odstąpienia od umowy.

  Aby  skorzystać  z  prawa  odstąpienia  od  umowy,  muszą  Państwo poinformować  nas  Aloe Tech   F.H.U. Michał Grabarski, ul.Paderewskiego 50, 42-400 Zawiercie,  e-mail: biuro@aloetech.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu  od  niniejszej  umowy  w  drodze  jednoznacznego oświadczenia (na  przykład  pismo  wysłane  pocztą lub pocztą elektroniczną).

  Odstępując  od  umowy,  mogą  Państwo  skorzystać  z  wzoru  formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularzaznajduje  się  w  załączeniu  do  regulaminu  świadczenia  usług  drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  W  przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od  Państwa płatności, w  tym koszty dostarczenia rzeczy  (z  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadkunie później niż 14 dni od dnia, w  którym  zostaliśmy  poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

  Zwrotu  płatności  dokonamy  przy  użyciu  takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba  że  wyraźnie  zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Możemy  wstrzymać  się  ze  zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Aloe Tech F.H.U. Michał Grabarski, ul.Paderewskiego 50, 42-400 Zawiercie, niezwłocznie, a w każdym razie niepóźniej  niż 14 dni  od  dnia, w  którym  poinformowali  nas  Państwo  oodstąpieniu  od  niniejszej  umowy.  Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Informujemy, że  będą  Państwo  musieli  ponieść  bezpośrednie  koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15,00 PLN.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające zkorzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  dostarczana  w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu  opakowania  niemożna  zwrócić ze  względu  na  ochronę  zdrowia
       lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  - Formularz reklamacyjny
  - Formularz odstąpienia od umowy


   

  Strona główna
  NAJLEPSZE PRODUKTY W INTERNECIE
  WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA!
  Firma z którą współpracujemy Forever Living Products jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i działa zgodnie z Kodeksem Etyki PSSB. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

  Zbuduj firmę, którą odziedziczą Twoje dzieci, Być może od razu zaczniesz prowadzić swój własny biznes Forever. Współpraca z FLP umożliwi Ci prowadzenie własnej niezależnej działalności biznesowej, pozwalającej bezkonfliktowo łączyć życie zawodowe i rodzinne. Rozpoczynając współpracę z Forever nic nie ryzykujesz, nie inwestujesz finansowo i nie podejmujesz ryzykownych zobowiązań. Połączyliśmy życie prywatne z pracą bo jak się okazało - jest to przyszłość jeżeli chodzi o biznes. Zobacz link Kariera - https://www.aloetech.pl/kategorie/KARIERA