FBO #480000109521
Infolinia: +48 22 212 86 35
FBO login

nowości

promocje

szukaj w opisach i tytułach

Produkty:
  Utwórz konto / Zaloguj

  Reklamacje, zwroty towaru

  Strona głównaReklamacje, zwroty towaru

  wielkość tekstu:A | A | A

  REKLAMACJE

  1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.
  2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością  e-mail pod adres pocztowy lub  elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy
      użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
            1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
            2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
            3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
  4. W  przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę,  Konsument jest obowiązany dostarczyć
      lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.
  5. Sprzedawca  rozpoznaje  reklamacje  w  terminie  14  dni  od  daty zgłoszenia.
  6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli 
      Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
  7. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do  Konsumenta, Sprzedawca dostarczy
      lub prześle Towar na adres Konsumenta.
  8. Zwrot  środków  pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo  przekazem pocztowym,
      zgodnie z wolą Konsumenta.
  9. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami

  POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

  1. Konsument  posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
      1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego  działającego  przy
          Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
          prowadzonej pod adresem URL  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
      2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego wsprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do
          wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą
          strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
      3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów  lub  organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
          konsumentów,
      4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem   URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
          zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  Nr524/2013  z  dnia  21  maja  2013  r.  w  sprawie  internetowego systemu 
          rozstrzygania  sporów  konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
  2. Szczegółowe  informacje  o  procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
      znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania
      związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów  konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie inteinetowej
      Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL   https://www.uokik.gov.pl.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w  treści
      pouczenia o odstąpieniu od  umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in.w odniesieniu do umowy Sprzedaży:
          1. Towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,
          2. Towaru  Dostarczanego  w  zapieczętowanym  opakowaniu, którego  po  otwarciu  opakowania  nie  można  zwrócić  ze względu na ochronę zdrowia
              lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu.
  3. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można
      złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
  4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma  on  obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy
      lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie
      znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny
      do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za nie zawartą. Jeżeli  Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zanim Sprzedawca przyjął
      jego ofertę oferta przestaje wiązać
  .

  ZAŁĄCZNIKI
  Od rośliny do produktu dla Ciebie
  Forever F.I.T.
  Strona główna
  NAJLEPSZE PRODUKTY W INTERNECIE
  WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA!
  Firma z którą współpracujemy Forever Living Products jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i działa zgodnie z Kodeksem Etyki PSSB. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

  Zbuduj firmę, którą odziedziczą Twoje dzieci, Być może od razu zaczniesz prowadzić swój własny biznes Forever. Współpraca z FLP umożliwi Ci prowadzenie własnej niezależnej działalności biznesowej, pozwalającej bezkonfliktowo łączyć życie zawodowe i rodzinne. Rozpoczynając współpracę z Forever nic nie ryzykujesz, nie inwestujesz finansowo i nie podejmujesz ryzykownych zobowiązań. Połączyliśmy życie prywatne z pracą bo jak się okazało - jest to przyszłość jeżeli chodzi o biznes. Zobacz link Kariera - https://www.aloetech.pl/kategorie/KARIERA