JAK UTWORZYĆ DRZEWO GENEALOGICZNE

Wykonaj poniższe kroki:

1. Zarejestruj się.
2. Zaloguj się

DODAWANIE OSÓB DO BAZY DANYCH


3. Z menu **DRZEWO MENU** kliknij opcję Dodaj Osobę

4. Uzupełnij konieczne dane 

5. Po wpisaniu koniecznych danych oznaczonych (*) przejdź dalej klikając DALEJ
6. Pojawi się formatka, sprawdzająca czy wprowadzone zostały poprawne dane.

7. Aby zapisać dane klikamy DALEJ, aby poprawić klikamy POPRAW DANE.
8. Dane zostały zapisane. Zanim zdefiniują Państwo relacje rodzinne (powiązania pomiędzy osobami) należy wprowadzić pozostałe osoby do bazy danych powtarzając kroki od 3 do 8.


TWORZENIE RELACJI RODZINNYCH

9. Po wprowadzeniu osób do bazy konieczne jest utworzenie powiązań (relacji rodzinnych), czyli określić kto jest kim dla kogo, np. Jan Kowalski jest mężem J.Kowalskiej itp. w tym celu z  menu **DRZEWO MENU** kliknij opcję LISTA OSÓB

Pojawi się okno jak poniżej:

10. Widzimy listę wszystkich wprowadzonych osób do bazy danych. Oprócz kolumn imię, nazwisko oraz dat urodzenia/śmierci pojawiły się trzy ikonki:

kliknięcie na to pole umożliwi EDYCJĘ danych osoby w bazie
kliknięcie na to pole umożliwi USUNIĘCIE danych osoby w bazie
kliknięcie na to pole umożliwi MODYFIKACJĘ relacji rodzinnych, w nawiasie podana jest liczba utworzonych relacji

Klikamy na , pojawia się okno jak poniżej:

11. Z pola rozwijanego KTO wybieramy osobę np. Kowalska Janina a następnie z pola rozwijanego POKREWIEŃSTWO wybieramy typ relacji rodzinnej pomiędzy Janem Kowalskim a Janiną Kowalską, np. siostra. W celu dodania relacji klikamy DODAJ, w celu usunięcia USUŃ.
12. Relacje rodzinne tworzone są automatycznie w 2 strony, czyli dodanie relacji typ Jan K.->Janina.K (żona) spowoduje automatyczne dodanie relacji Janina K. ->Jan K. (mąż).
13. Należy utworzyć maksymalnie dużo relacji, aby system utworzył graficzny obraz drzewa genealogicznego.


WYŚWIETLENIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO

14. Z menu **DRZEWO MENU** kliknij opcję POKAŻ DRZEWO

15. Zostanie otwarte nowe okno:

16. Aby wyświetlić żadaną gałąź należy kliknąć na wybranej osobie np. Kowalski H.

.

 

17. Aby przechodzić pomiędzy "gałęziami" wybranych osób należy klikać  na symbol + na grafie.

 

życzymy udanego korzystania
z poważaniem
zespół Aloetech