Drzewo Genealogiczne

Dzisiaj imieniny:Marka i Elżbiety
Automatyzacja Twojej Pracy!

Najpopularniejsze strony o genealogii, dodaj własnš stronę...


ALOETECH - Profilatyka Zdrowia i Urody, Zapraszamy, Atrakcyjne Ceny!!!

Witaj nieznajomy !!!

 • Firma
 • Oferta/Zakupy
 • Regulamin
 • Kontakt
 • FAQ

 • Rejestracja
 • Przypomnij hasło
 • login: 
  hasło:  Jaka forma zapłaty za drzewo genealogiczne odpowiadała by Ci najbardziej?
  płacąc SMSem
  przedpłata na konto
  karta kredytowa
  inaczej

  Wpisz e-mail:  :::FORMY PŁATNOŒCI:
 • Zapłać via PayPal


 • :::Linki:

  GENEALOGIA i HERALDYKA
  HISTORIA - RELIGIA - GENEALOGIA   

   

  REGULAMIN

     
  1 Postanowienia ogólne
  1. System "DRZEWO GENEALOGICZNE" udostępniany jest przez AloeTech z siedzibą w Zawierciu przy ul. Aptecznej 1 zwany dalej Aloetech, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Regulamin określa  zakres odpowiedzialności Aloetech oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
  3. Przed rejestracją usługi należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  4. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
  2 Definicje
  1. Użytkownik - klient Aloetech – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - która prawidłowo wypełniła formularz zamówienia usługi na stronie internetowej www.aloetech.pl/drzewo  i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.
  2. Usługa "Drzewo Genealogiczne" – w dalszej części zwana „Usługą” – polegająca na założeniu i utrzymywaniu na serwerze Aloetech konta o parametrach wymienionych szczegółowo w ofercie
  3. Tryb pełny – korzystanie z usługi w pełnym jej zakresie.
  4. Tryb testowy – korzystanie z usługi przez określony okres czasu, mające na celu przetestowanie jej możliwości.
  5. Tryb zablokowania usługi - zablokowanie przez Aloetech działania usługi. Czas trwania usługi nie ulega zawieszeniu.
  6. Tryb zawieszenia usługi - zawieszenie przez Aloetech działania usługi, uniemożliwiające korzystanie z niej przez Użytkownika. Czas trwania usługi ulega zawieszeniu.
  7. Cennik usług – lista zawierająca ceny usług wchodzących w zakres usługi  wraz z listą ich parametrów technicznych. Cennik może zawierać okazjonalne ceny promocyjne oraz listę cen za usługi dodatkowe.
  8. Czas trwania usługi – podany w cenniku usługi okres, przez jaki usługa będzie świadczona w trybie pełnym przez Aloetech na rzecz Użytkownika. Okres ten rozpoczyna się od momentu przejścia z trybu testowego w tryb pełny bądź od chwili wykupienia usługi na pierwszy lub kolejny okres.
  9. Konto bankowe Aloetech – rachunek bankowy, na który Użytkownik przekazuje opłaty za wykupione w Aloetech usługi. Nazwa banku, numer rachunku bankowego podane są w § 3. pkt 3. niniejszego regulaminu.
  3 § 1 Tryb uruchomienia usługi 
  1. Uruchomienie usługi odbywa się po wysłaniu przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji.
  2. Uruchamiając usługę, Użytkownik oświadcza, że:

   a. podane dane są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Aloetech do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi działającej w trybie testowym lub pełnym, niezależnie od faktu dokonania opłaty za usługę. W takim wypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
   b. zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
   c. nazwa usługi wybrana przez Użytkownika oraz inne dane podane w formularzu nie naruszają praw osób trzecich ani norm prawnych lub obyczajowych.
   d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez  Aloetech.
   e. przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
  4 § 2 Tryb testowy działania usługi
  1. Po uruchomieniu usługi działa ona w trybie testowym.
  2. Okres świadczenia usługi w trybie testowym trwa 14 dni. W ramach tego trybu Użytkownik otrzymuje:

   a. prawo do ustalenia parametrów usługi (np. zarezerwowania nazwy, konfiguracji parametrów konta);
   b. możliwość użytkowania usługi w określonym przez Aloetech zakresie. W szczególności Aloetech może udostępnić usługę w pełnym lub ograniczonym zakresie jej użyteczności.
  5 § 3 Tryb pełny działania usługi 
  1. Jeżeli w okresie udostępniania usługi w trybie testowym Aloetech otrzyma od Użytkownika na swój rachunek bankowy zgodną z cennikiem opłatę za uruchomienie usługi w trybie pełnym, Aloetech uznaje, że jest to jednoznaczne z wykupieniem usługi na określony w cenniku okres i usługa w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia opłaty przechodzi z trybu testowego w tryb pełny. Od tego momentu rozpoczyna się świadczenie usługi i obliczany jest czas trwania usługi
  2. Opłaty za usługi Aloetech należy wpłacać na rachunek bankowy, podając następujące dane:

   a. Odbiorca: F.H.U. Aloetech ul. Apteczna 1, 42-400 Zawiercie
   b. Rachunek bankowy ING BSK O/Zawiercie 89 1050 1591 1000 0008 0069 7716  z podaniem dokładnej nazwy usługi, której dotyczy opłata i loginu użytkownika transakcji w "Tytule" przelewu.
  3. Usługa w trybie pełnym będzie świadczona użytkownikowi przez cały okres, za jaki zgodnie z cennikiem wniesiona została opłata, z § 6 niniejszego regulaminu.
  4. W ciągu 7 dni od daty aktywowania usługi Aloetech na życzenie Użytkownika  wystawi Użytkownikowi fakturę VAT z datą otrzymania wpłaty i niezwłocznie prześle ją Użytkownikowi na wskazany w formularzu zamówienia adres.
  6 § 4 Przedłużanie czasu trwania usługi w trybie pełnym 
  1. 7 dni przed upływem czasu trwania usługi Aloetech prześle Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany w formularzu rejestracji adres e-mail przypomnienie o konieczności wniesienia opłaty na kolejny okres.
  2. Użytkownik wnosząc opłatę zgodną z cennikiem może przedłużyć czas trwania usługi.
  3. Aloetech zobowiązuje się do przedłużenia czasu trwania usługi w trybie pełnym w ciągu 2 dni roboczych od wpływu na rachunek bankowy Aloetech zgodnej z aktualnym cennikiem i poprawnie opisanej opłaty.
  4. Jeżeli przed upływem czasu trwania usługi nie wpłynie na konto bankowe Aloetech opłata za kolejny okres, to usługa przejdzie w tryb zawieszenia.
  5. Jeżeli w ciągu 14 dni od momentu przejścia usługi w tryb zawieszania Aloetech otrzyma na swój rachunek bankowy opłatę wym. w p. 4., to w terminie do dwóch dni roboczych uruchomi ponownie usługę w trybie pełnym.
  6. W przypadku nieotrzymania opłaty w czasie określonym w § 4 p. 5. nastąpi zawieszenie świadczenia usługi i wykasowanie danych klienta z bazy danych Aloetech.
  8 § 5 Zaprzestanie świadczenia usługi dla użytkownika przez  Aloetech
  1. Aloetech zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi (a więc do definitywnego skasowania konta użytkownika wraz z wszystkimi jego danymi  i wykorzystania zwolnionej w ten sposób nazwy) gdy wystąpi którakolwiek z niżej wymienionych sytuacji:

   a. Użytkownik złamał postanowienia niniejszego regulaminu;
   b. Użytkownik podał niepoprawne dane bilingowe;
   c. Użytkownik zażądał usunięcia jego danych bilingowych;
   d. Gdy świadczenie usługi przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od Aloetech

  2. Aloetech zaprzestanie usługi, gdy:

   a. Użytkownik zrezygnuje z usługi
  9 § 6 Zobowiązania Aloetech
  1. Aloetech dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób stały nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Aloetech nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Aloetech nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną firmie Aloetech z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi.
  2. Aloetech nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

   a. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o koncie;
   b. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią);
   c. skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia usług;
   d. sposób, w jaki inni użytkownicy korzystają z usługi, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki 
   e. szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych;
   f. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.);
   g. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu;
   h. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania usługi przez Użytkownika;
   i. szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez Aloetech braku ciągłości świadczenia usługi;
   j. szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych bilingowych przy uruchamianiu usługi;
   k. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników i oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Aloetech;
   l. szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od Aloetech podmioty;
   m. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa;
  3. Aloetech zastrzega sobie prawo do:

   a. okresowego wyłączania usługi w celu jego rozbudowy lub konserwacji po uprzednim  poinformowaniu tych użytkowników, którzy wpisani są na listę newsletter, co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem;
   b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn;
   d. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi oraz odstąpienia od umowy, po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika, w przypadku gdy naruszy on postanowienia niniejszego regulaminu.
  4. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Aloetech ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usługi. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
  10 § 7 Prawa i obowiązki Użytkownika 
  1. Użytkownik może korzystać z usługi za pomocą:

   interfejsu WWW pod adresem http://www.aloetech.pl/drzewo;
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania konta jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • korzystania z usługi zgodnie z określoną w cenniku specyfikacją;
  • wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu
  • niepodejmowania prób złamania hasła innych użytkowników,
  • niedziałania na szkodę innych użytkowników;
  • dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usługi.
  • niezakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem,
  • bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem (http://www.aloetech.pl/drzewo/modules/regulamin.inc) i zapoznawania się z nimi;
  11 § 8 Postanowienia końcowe
  1. Korespondencja do Użytkownika

   a. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej z Aloetech do Użytkownika będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany w formularzu rejestracyjnym.
   b. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Aloetech na adres pocztowy zadeklarowany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
  2. Korespondencja do Aloetech
   a. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z usługą należy kierować do BOK na adres admin@aloetech.pl
  12 § 9 inne
  1. Aloetech zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin będzie udostępniany na stronie Aloetech pod adresem (http://www.aloetech.pl/drzewo/modules/regulamin.inc)

   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.12.2005 r.

   Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Aloetech danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Aloetech ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Aloetech zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika.
  1  Osób w bazie:
 • Kobiet:
 • 466
 • Mężczyzn:
 • 479

  Śr.Dł.życia
 • Kobiety:
 • 59 lat
 • Mężczyźni:
 • 52 lat

  Wpisani do bazy:
 • Najst.
 • 1639
 • Najmł.
 • 2017

  Statystyka Urodzin:
 • niedziela
 • 13[%]
 • poniedziałek
 • 14[%]
 • wtorek
 • 14[%]
 • środa
 • 15[%]
 • czwartek
 • 15[%]
 • piątek
 • 12[%]
 • sobota
 • 17[%]


  Genealogia - BestSellery!!! Polecamy, mnóstwo promocji, atrakcyjne ceny.

  Copyright by Aloetech.pl Łukasz Grabarski 2000-2005